Sdr. Jernløse Lilleskole & Børnehus

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Sdr. Jernløse Lilleskole 2009

§1

Hjemsted

Sdr. Jernløse Lilleskole, Sdr Jernløsevej 51. 4420 Regstrup CVR nr.: 2100 5282.

Skolen er en selvejende institution med hjemsted i Holbæk kommune. Den er oprettet 27. marts 1998.

§2

Formål

Sdr. Jernløse Lilleskole driver en uafhængig lilleskole med tilhørende fritidsordning, efter de til enhver tid gældende regler for frie grundskoler.

Skolen er som lilleskole nyskabende med hensyn til fag, arbejdsmetoder, pædagogik og undervisningens hele tilrettelæggelse og organisation. Den skal bygge på tolerance, åbenhed, demokrati og gensidig respekt.

I harmoni hermed er skolens vision og værdier grundlaget for dens virke.

De sættes bestandig til debat i forældrekredsen, med henblik på justering.

§3

Forældrekredsen og tilsynsførende

Forældrekredsen består af forældre til børn i Sdr. Jernløse Lilleskole. Forældrenes rettigheder gælder de personer, der har forældremyndighed over barnet, eller har barnet i pleje.

Forældrekredsen indkaldes hvert år af bestyrelsen til valg af skolens tilsynsførende samtidig med årets generalforsamling. Den tilsynsførende er ikke selv er medlem af forældrekredsen og opfylder i øvrigt undervisningsministeriets gældende krav.

Forældrene fører selv tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder at undervisningen står mål med folkeskolens. Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsen vælger tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn.

§4

Skolens drift

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og eventuelt ved bidrag fra andre. Skolepengene fastsættes af skolens bestyrelse. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødekommelse af kommende års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedring af undervisningsmaterialer, til byggeforanstaltninger og lignende.

§5

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består af forældrekredsen, jf. § 3.. Generalforsamlingen vælger skolens bestyrelse, samt høres om væsentlige emner for skolen.

§6

Afholdelse af generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april. Den indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel med angivelse af dato for sidste frist for indsendelse af forslag. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering
  5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for indeværende år og prognose for de kommende 3 år.
  6. Orientere om valgt revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. Valg af tilsynsførende.
  10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og eventuelle forslag udsendes af bestyrelsen til forældrekredsen.

Der føres protokol over generalforsamlingen, og den underskrives af dirigenten.

§7

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 30 % af forældrene skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

§8

Beslutninger

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvis det ønskes ved skriftlig afstemning. Det er kun medlemmer af forældrekredsen der har stemmeret. Der kan gives fuldmagt til den man deler forældremyndigheden med Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, jf. dog § 16 og § 17.

§9

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den skal til enhver tid bestå af 3 medlemmer fra forældrekredsen. Dertil skal der være 2 medlemmer fra forældrekredsen eller udefra.

Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 og 3 årligt. Der kan opnås genvalg.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af forældrekredsen, jf. §5, efter reglerne for bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

Medlemmerne kan ikke afsættes i valgperioden, og de forældrevalgte skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i perioden udskrives mod deres ønske.

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Dens medlemmer skal være myndige og være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Bestyrelsen tiltræder efter generalforsamlingen og konstituerer sig senest 3 uger efter, med valg af formand, kasserer og næstformand af egen midte.

Næstformanden træder i formandens sted ved forfald.

§10

Suppleanter

Ved hver generalforsamling vælges to suppleanter til bestyrelsen. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, er denne på valg til bestyrelsen det år, hvor det bestyrelsesmedlem suppleanten afløser, ville have været på valg.

Suppleanter vælges blandt forældrekredsen. De deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

§11

Valg

Der stemmes under et på de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er på valg. Afstemningen er skriftlig.

På hver stemmeseddel påføres det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Stemmesedler med færre eller flere personer er ugyldige.

De ledige antal bestyrelsesposter, går til de personer, der har størst stemmetal, de to næste i rækkefølgen bliver suppleanter. Dog jf. § 9 og § 10.

Det påses at mindst tre medlemmer i bestyrelsen samt begge suppleanter er medlem af forældrekredsen.

§12

Bestyrelsens ret og pligt

Skolens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, der mindst indeholder regler for indkaldelse til bestyrelsens møder.

Bestyrelsen er ikke ved udøvelsen af hvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen.

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlige forvaltninger, gældende for bestyrelsens medlemmer, lederen og andre ansatte ved skolen.

Bestyrelsen må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, der udlejer bygninger til skolen.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5 stk. 6 og denne vedtægt. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt personligt op.

Der træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt eller brev.

Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Ethvert medlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Den underskrives af de fremmødte medlemmer. Konstateret inhabilitet indføres i protokollen.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever, samt fastansatte ved skolen, har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol. Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre. Oplysninger der er omfattet af tavshedspligt i forvaltningen, kan ikke videregives.

§13

Leder og ansatte

Skolens leder og ansatte ved skolen samt elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er medlem af forældrekredsen jf. § 3.

Skoleleder og lærerrepræsentant deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse.

§14

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter, loven og andre retsregler om frie grundskoler.

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet fastansat personale.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Den fastsætter størrelsen på skolepenge og betaling for fritidsordning.

Den træffer i øvrigt beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som den selv ønsker at træffe beslutning om.

Bestyrelsen forvalter skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tager skyldige økonomiske hensyn. Likvide midler anbringes i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler m.v. og anbringes kun på konti, m.v. som skolen alene råder over.

Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler.

Bestyrelsen har ansvaret for at det underkastes betryggende revision.

Årsregnskabet skal være afsluttet senest 28 dage før den fastsatte generalforsamling året efter og undertegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer ledsaget af en tro og love erklæring om, at de opfylder betingelserne for deres medlemskab.

Bestyrelsen vælger revisor.

§15

Tegningsret

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom, kræves underskrifter af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§16

Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne besluttes af bestyrelsen og godkendes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum.

§17

Nedlæggelse

Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af skolens bestyrelse ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen underretter straks forældrekredsen om beslutningen og grundlaget for den. Beslutningen skal godkendes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige forældre stemmer for nedlæggelsen. Opnås et sådant flertal ikke, kan nedlæggelsen mindst 30 dage efter forelægges en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.

Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisnings-ministeren og de kommuner, hvor eleverne er hjemhørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Ligeledes skal ministeriet orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for at skolens virksomhed må indstilles.

Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne. Overskydende midler anvendes med undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler, primært lilleskoler.

§18

Vedtægter

Vedtægternes bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold skal godkendes af undervisningsministeriet.

Således vedtaget på generalforsamlingen.

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 Sdr. Jernløse Lilleskole — Designed by DAN®