Sdr. Jernløse Lilleskole & Børnehus

Forældreråd

Forældremøder

Forældremøder planlægges altid i samarbejde med klassens lærere.

Formål

– At styrke sammenholdet og samarbejdet mellem elever/lærere/forældre.

– At styrke forældres deltagelse i tilrettelæggelse og planlægning af forældremøder og klassearrangementer.

– At skabe et nyttigt bindeled mellem skolebestyrelsen og den enkelte klasses forældre.

Arbejdsform/opgaver

– Praktisk arbejde (evt. at uddelegere til klassens øvrige forældre) ved afviklingen af forældremøder/klassearrangementer.

– Klassens forældrerepræsentanter inviteres til fælles forældrerådsmøde i februar/marts.

– Medvirke ved tilrettelæggelsen og afviklingen af fællesarrangementer på skolen.

Valg af forældreråd

– Nyt forældreråd vælges på det første forældremøde i skoleåret. Dog skal 0. klasse have valgt forældreråd i foråret inden skolestart.

– Forældrerådet består af 3-4 personer pr. klasse. Det vil være godt med en ligelig fordeling mellem kønnene blandt de valgte.

– Valgperioden bør være for mindst to år, så ikke hele forældrerådet udskiftes på en gang.

Idébank til forældreråd

Nedenstående er en række forslag til aktiviteter/emner, som forældrerådet kan bruge som inspiration i deres arbejde – både i forbindelse med arrangementer og forældremøder. Det er muligt at låne skolen i forbindelse med arrangementerne.

Hvert år overtager forældrerådet en mappe fra tidligere års forældreråd på det pågældende klassetrin, som kan fungere som vejledning til de opgaver, der venter i det kommende skoleår.

De yngre klasser

 • Årstidsfester eller afslutning – jul, fastelavn, forår, sommer.
 • Planlægning og deltagelse i overnatningstur, ex. på Idasletten.
 • Fælles fødselsdag i klassen og klassefester.
 • Ryste-sammen arrangement i starten af skoleåret, ex.brunch-legedag, cykeltur m.madkurv.
 • Udflugter med historisk/natur islæt. Ex. Maglesø, Tadre Mølle, Sagnlandet lejre, fisketur, skovtur.
 • Forældreaften med “sjov og ballade” – så forældrene lærer hinanden at kende.
 • Aktivitetsaften, hvor elever og forældre bruger skolens faglokaler/værksteder.
 • Strikkeklub, hobbyklub, cykelklub.
 • Teateraften, diskotek, Sønderjysk kaffebord, spilledag.
 • Forældrebank: forældre, bedsteforældre som gæstelærere – om arbejde og hobbies.

 • Besøg på arbejdsplads.
 • Udsmykning/istandsættelse af klasselokaler.
 • Økonomi i forbindelse med arrangementer og fødselsdagsgaver.
 • Langtidsplanlægning af skoleåret (møder, samtaler, arrangementer).
 • Hvordan inddrages børnene i forældresamarbejdet?
 • Tage eventuelle klasseproblemer op og bidrage positivt med løsningsforslag. Dette bør dog kun ske i samarbejde med klassens lærere.
 • Diskussion af skolebestyrelsens principper

Forældremøder

Forældremøder planlægges altid i samarbejde med klassens lærere.

 • Hvem er vi? Præsentation af lærere og forældre (kan laves som leg).
 • Lærernes afdeling: Faglige og sociale mål for klassen og hvordan der arbejdes med dem. Særlige temaer/aktiviteter i årets løb – evt. forslag fra forældre og inddragelse af forældre.
 • Skolebestyrelsens afdeling: Orientering fra skolebestyrelsen. + tilbagemelding fra forældrene.
 • Klassens trivsel, herunder revision af trivselsreglerne. Forældregruppens trivsel.
 • Forventninger til skolen. Forventning til forældre og elever.
 • Ansvarsfordelingen: Hvem har ansvaret for hvad og hvad er fælles ansvar?
 • Pædagogik/metode i undervisningen.
 • Præsentation af nye lærere og nye fag.
 • Tidens debat om folkeskolen – intentionerne i skoleloven.
 • Politiker på besøg: kommunens mål for skolerne, ressourcer, fysiske rammer, struktur.
 • Udstilling af elevprodukter, evt. med elevfremlæggelser, f.eks. videoer.
 • Rollespil, der lægger op til debat forældrene imellem.
 • Forældrene roterer rundt til faglærerne: musik-, N/T-, billedkunst-, sløjd og laver evt. små øvelser.
 • Forældrene til edb-maskinerne.
 • Lade forældrene prøve at stå i elevernes undervisningssituation, f.eks. elevøvelser fra den daglige undervisning.
 • “Orienteringsløb” på skolen med opgaver, som følges op i efterfølgende debat.
 • Forebyggelse – deltagelse af politi eller SSP- medarbejder.
 • Mobning: hvad gør skolen og hvad kan eleverne og forældrene gøre? Evt. opstilling af klassens “anti-mobbepolitik”
 • Aktuelle, tidsbestemte emner som: kost, slikforbrug, sengetid, lommepenge, klassefester, fester derhjemme, hærværk m.v. Evt. opstilling af fælles forældreholdninger hertil.

De ældre klasser

Her bør eleverne i stigende grad involveres i såvel planlægningen af arrangementer som udførelse af de praktiske forberedelser – og spørges, når ideerne skal på bordet.

 • Sørøverarrangement med opgaver, elever og forældre blandet.
 • Filmaften.
 • Fernisering – billedkunst.
 • Vikingeaften.
 • Cykeltur.
 • Klasseudveksling med aktiviteter – venskabsklasse.
 • Weekendtur for elever, søskende og forældre.
 • Arrangere sportsdag m. turnering.
 • Fællesspisning med elev- og forældreunderholdning.
 • Fremlæggelse af større projekt eller emnearbejde – elevernes aften!
 • Planlægning af diskoteksaften for eleverne.
 • Arbejdsdag i klassen for forældre og elever – det fysiske miljø.
 • Ture med historisk/natur islæt.
 • Problemer i klassen.
 • Nye elever og forældre i klassen – hvordan støttes de?
 • Diskussion af skolebestyrelsens principper.
 • Forældrebank som ved de yngre klasser.
 • Redigere i forældrerådsmappe.
RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 Sdr. Jernløse Lilleskole — Designed by DAN®