Sdr. Jernløse Lilleskole & Børnehus

6. - 7. klasse

Læreplaner

Dansk

Del- og slutmål for danskundervisningen i 2. mellemtrin 6.-7. klasse.

Skriftlighed/læsning

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig følgende kundskaber og færdigheder:

 • Læse sikkert, med passende hastighed i både fiktions og nonfiktionslæsning
 • Bruge forskellige læsemåder – skimme, scanne og nærlæse
 • Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé
 • Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form
 • Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i kronologisk form
 • Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst
 • Bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som; hurtigskrivning og notater.
Mundtlighed/kommunikation

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig følgende kundskaber og færdigheder:

 • Bruge talesproget forståeligt i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
 • Udtrykke sig i forskellige genrer; referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview eller drama.
 • Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form.
 • Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel
 • Bruge hjælpemidler, der støtter kommunikation (stikord, plancher, medier m.m.)
 • Lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål.
Litteratur, sproglige og analytiske kompetencer

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig følgende kundskaber og færdigheder:

 • Viden om forskellige genrer inden for fiktion og non-fiktion.
 • Udtrykke viden om samspil mellem sprog, genrer, indhold og situation
 • Indsigt i egne og andres tekster
 • Bruge sprog som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og argumentation
 • Fortolke og perspektivere tekster samt andre udtryksformer (lyd, billeder, lyd og billeder, multimedier, teater og drama)
 • Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation og komposition, fortællerforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer
 • Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst.
Sociale kompetencer

På dette trin er børnene skolens ældste – det betyder, at de får både mere ansvar og frihed, men på en sådan måde, at forældresamarbejdet stadig er tæt.

I omgangstonen vægter vi:

 • Respekt for hinanden
 • Omsorg og ansvar
 • Et ordentligt sprog
 • Plads til at bryde faste roller.

I undervisningen har vi følgende nøgleord:

 • Initiativ
 • ansvar og selvstændighed
 • ro til fordybelse
 • kreativitet/eksperimenteren
 • høj faglighed.

Eleverne bruger erfaringerne fra månedsopgaven i arbejdet med projektopgaven, som prioriteres højt.

Matematik

Del- og slutmål for matematikundervisningen i 2. mellemtrin 6.-7. klasse.

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende de rationale tal samt udvidelsen til de reelle tal
 • kende til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel
 • arbejde undersøgende, især med systematiske optællinger og med tallenes indbyrdes størrelse som led i opbygning af en generel talforståelse
 • benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger
 • anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til problemløsning
 • benytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rente og rumfang
 • forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable
 • kende og anvende procentbegrebet
 • regne med brøker, herunder i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer
 • undersøge og beskrive “forandringer” og strukturer, bl.a. i talfølger, figurrækker og mønstre
 • kende funktionsbegrebet
 • bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder
 • løse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder.
Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber
 • fremstille tegninger efter givne forudsætninger
 • benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed
 • forstå og fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivisk tegning ved beskrivelse af den omgivende verden
 • undersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem tegning og tegnet objekt
 • kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning af omkreds, flade og rum
 • kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens
 • udføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras’ sætning
 • arbejde med enkle geometriske beviser
 • benytte computeren til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer.

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge
 • behandle eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling hvori økonomi, teknologi og miljø indgår
 • foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger
 • arbejde med rente og foretage renteberegninger, især i tilknytning til opsparing, låntagning og kreditkøb
 • arbejde med og undersøge matematiske modeller, hvori formler og funktioner indgår
 • opnå viden om matematikkens muligheder og begrænsninger, som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag.
 • arbejde med statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning
 • udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af computeren
 • kende det statistiske sandsynlighedsbegreb
 • benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser, også på baggrund af samfundsmæssige forhold
 • anvende matematik som værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer på en alsidig måde.

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk
 • problemformulere, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forståelig vis, såvel skriftligt som mundtligt
 • benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer og formulere resultater af den faglige indsigt, der er opnået
 • vælge hensigtsmæssig faglig metode, arbejdsform og redskab ved løsning af problemstillinger af tværgående art
 • samarbejde med andre om at løse problemer ved hjælp af matematik
 • anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer
 • benytte variable og symboler, når regler og sammenhænge skal bevises
 • benytte geometrisk tegning til at formulere hypoteser og gennemføre ræsonnementer
 • forstå, at valget af en matematisk model kan afspejle en bestemt værdinorm
 • veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinge

Engelsk

Del- og slutmål for engelskundervisningen i 2. mellemtrin 6.-7. klasse.

Indledning

Vi underviser i engelsk i 3.-7.kl. med fokus på følgende områder: Kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold.

Vi arbejder ud fra delmål (1. mellemtrin) og slutmål (2. mellemtrin).

Beskrivelse af udviklingen i undervisningen på 2. mellemtrin

Sproget som kommunikationsmiddel er i centrum, og der vælges aktiviteter, der udvikler elevernes selvstændige anvendelse af fremmedsproget. Indholdet er en variation af aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter.

Eleverne skal opmuntres til at anvende engelsk i og uden for skolen. I engelskundervisningen inddrages Internet, fx i samarbejde med andre skoler eller evt. engelsktalende kontakter. Computeren bruges også til tekstbehandling, informationssøgning, stavekontrol og layout.

Undervisningen skal være præget af tillid og accept, så eleverne tør at eksperimentere med deres sprog. Der arbejdes med udviklingen af eleverne læse- og lyttefærdigheder. Arbejdet med forskellige teksttyper er med til at udvikle elevernes læsestrategier og evne til selvstændig tekstproduktion. Til teksterne knytter der sig opgaver, hvor eleverne lærer at bruge relevante læsestrategier.

Eleverne skal opmuntres til at forbedre deres sprog. Centrale grammatiske områder præsenteres varierende. Elevernes nysgerrighed over for kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande styrkes bl.a. ved at de præsenteres for forskellige måder at leve på. Der arbejdes med forskellige og ligheder mellem fremmed og egen kultur.

Der undervises i opslag af ord i ordbøger, så eleverne gradvis vænnes til at benytte ordbøgerne selvstændigt.

Der bliver lagt vægt på praktisk-musiske udtryksformer; billedlige, musiske, kropslige og agerende og konkret orienterede aktiviteter; skuespil, rollespil, drama m.m. hvor sproget ”leges ind”. På denne måde bliver sprogindlæringen mere levende, motiverende og udbytterig.

Slutmål for engelsk

Efter 7. kl. forventes eleverne at have tilegnet sig kundskaber og færdigheder, som sætter dem i stand til at:

Kommunikative færdigheder:

 • Kunne udføre almindelige handlinger i dagligdags situationer.
 • Forstå og følge med i lyd- og mediebilleder om centrale emner.
 • Referere i enkelt sprog inden for kendte emner.
 • Læse enkle breve, meddelelser og instruktioner fra dagligdagen.
 • Læse enkle skønlitterære tekster og sagprosatekster.
 • Stille spørgsmål, udveksle informationer og ideer inden for kendte og centrale emner og situationer.
 • Fremføre rollespil for tilskuere og præsentere forberedt emne; planche, lyd- og billedmedieproduktion el. rollespil
 • Udtrykke fantasi og oplevelse i enkelt sprog i form af; breve, historier, digte, beskrivelser el. meddelelser.

Sprog og sprogbrug
 • Anvende alm. omgangsformer på engelsk.
 • Anvende ordforråd inden for nære og genkendelige emner.
 • Udtale sproget, så det er forståeligt.
 • Anvende viden om centrale grammatiske områder; ordklasser, ental/flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former.
 • Stave hyppigt forekommende ord.
Sprogtilegnelse
 • Udnytte de muligheder, der er for at bruge engelsk uden for skolen.
 • Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning
 • Anvende computeren til kommunikation; diasshows, Internet, E-mail m.fl.
 • Anvende ordbog
 • Anvende praktisk-musisk udtryk i forbindelse med fremlæggelse, drama m.m.
Kultur- og samfundsforhold
 • Kende til kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, på baggrund af arbejdet med skønlitterære tekster.
 • Drage sammenligninger mellem bl.a. højtider i forhold til egen kultur.
 • Anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel.

Tysk

Del- og slutmål for tyskundervisningen i 2. mellemtrin 6.-7. klasse.

Indledning

Elevernes selvtillid prioriteres højere end kommunikationsfærdighed og præcision (det er naturligt at lave fejl). Eleverne opmuntres til at bruge sproget i og uden for skolen, fx på internettet, i biografen, radio, tv m.m. Computerens muligheder anvendes til både tekstarbejde såvel som søgning på internettet. Der undervises i ordbogsopslag, så eleverne vænnes til at benytte ordbogen selvstændigt.

Indholdet i undervisningen sammensættes, så det giver et varieret billede af kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Elevernes nysgerrighed over for kultur og samfundsforhold i tysktalende lande styrkes bl.a. ved at de præsenteres for forskellige måder at leve på. Der arbejdes med forskelle og ligheder mellem den fremmede kultur og egen kultur.

Sproget som kommunikationsmiddel er i centrum og der vælges aktiviteter, der udvikler elevernes selvstændige anvendelse af fremmedsproget. Indholdet er en variation af aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter. Centrale grammatiske områder præsenteres også varierende.

Der vil blive lagt stor vægt på praktisk-musiske udtryksformer; billedlige, musiske, kropslige og agerende og konkret orienterede aktiviteter; sange, rim, rollespil, drama m.m. hvor sproget ”leges ind”. Der arbejdes med aktiviteter der aktiverer følelser, fantasi og forstand. Eleverne skal bruge sanserne, og på denne måde bliver sprogindlæringen mere levende, motiverende og udbytterig. Sprog og handling knyttes tæt sammen.

Trinmål/slutmål for tyskundervisningen på 6. og 7. klassetrin.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at;

Kommunikative færdigheder
 • Kunne udføre almindelige handlinger i dagligdags situationer.
 • Forstå hovedindhold af lyd- og mediebilleder om centrale emner.
 • Udtrykke sig på tysk, herunder om sig selv, familie, fritid, skole m.m. i et enkelt sprog (spørge – svarteknikker).
 • Fremføre rollespil eller præsentere forberedt emne (planche el. lign.) i enkelt sprog.
 • Skrive ord, udtryk og enkle sætninger inden for kendte emner.
 • Læse enkle breve, meddelelser og instruktioner fra dagligdagen
 • Læse enkle skønlitterære tekster og sagprosatekster.
Sprog og sprogbrug
 • Udtrykke sig forståeligt.
 • Iagttage ligheder mellem tysk og dansk.
 • Anvende ordforråd inden for nære og genkendelige emner
 • Stave enkle ord og udtryk.
 • Anvende tyske høfligheds- og omgangsformer.
 • Afgøre om noget foregår nu, før eller i fremtiden.
Sprogtilegnelse
 • Udnytte de muligheder, der er for at bruge tysk uden for skolen.
 • Anvende enkle kommunikationsstrategier; kropssprog/mimik.
 • Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning.
 • Anvende ordbog.
 • Anvende praktisk-musisk udtryk i forbindelse med drama.
Kultur- og samfundsforhold:
 • Kende til eksempler på kultur og levevilkår i Tyskland (indenfor elevens erfaringsverden).
 • Sammenligne eksempler på tysk kultur med egen kultur.
 • Anvende tysk som kommunikationsmiddel, fx. i forbindelse med brug af Internet

Fysik og kemi

Del- og slutmål for fysik- og kemiundervisningen i 2. mellemtrin 7. klasse.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er
 • Fysikkens og kemiens verden
 • Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse
 • Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund
 • Arbejdsmåder og tankegange

I fysik/kemi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i dele af de fire områder udvikles gennem forløbet i 7. klassetrin både i faget fysik/kemi, og når fysik/kemi indgår i tværgående emner og problemstillinger. Undervisningen i fysik/kemi bygger på de kundskaber og færdigheder, eleverne blandt andet har erhvervet i natur/teknik.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at:

 • tilegne sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold samt videreudvikle arbejdsmetoder og udtryksformer
 • forstå fysik og kemi og deres anvendelser som en del af vores kultur og verdensbillede
 • engagere sig i, forholde sig kritisk til og handle ansvarligt i forhold til problemstillinger med naturfagligt indhold.
Formål for faget fysik/kemi

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af.

Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet.

Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede.

Trinmål for faget fysik/kemi efter 7. klassetrin

Fysikkens og kemiens verden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende enkle fysiske og kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener som regnbuen, og elektricitet i hjemmet.
 • kende til enkle modeller, herunder forestillingen om, at alt stof er opbygget af partikler
 • beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser samt enkle træk i det periodiske system
 • kende nogle generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, som tilstandsformer, ledningsevne og surhedsgrad
 • kende til eksempler på fysisk/kemiske beskrivelser af fænomener i naturen, herunder vejrfænomener og jordens magnetfelt
 • kende jordens og månens bevægelser og nogle af de virkninger, der kan iagttages på jorden som årstider, tidevand og formørkelser
 • beskrive og forklare energioverførsel som fotosyntese, ånding og elektrisk energioverførsel
 • kende udvalgte stoffers kredsløb i naturen som f. eks kulstof og vand.
Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til nogle forestillinger om stofopbygning, herunder det periodiske system
 • kende nogle tidligere kulturers forestilling om universets opbygning
 • kende nutidens forestilling om solsystemets opbygning
Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til fordele og ulemper ved udnyttelsen af forskellige energiformer, herunder vedvarende energikilder
 • give eksempler på, at der ved fremstilling af energi ofte produceres stoffer og varme, der påvirker miljøet
 • beskrive udvalgte produkters og materialers vej fra fremstilling til bortskaffelse
 • gøre rede for, hvorledes anvendelse af materialer kan påvirke ressourceforbruget, miljøet og affaldsmængden
 • kende til eksempler på elektronisk styring i hverdagen
Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • formulere spørgsmål og indsamle relevante data
 • planlægge og gennemføre praktiske og teoretiske undersøgelser
 • fremlægge eksempler på fysisk og kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde.

Natur og teknik

Del- og slutmål for natur og teknikundervisningen i 2. mellemtrin 6.-7. klasse.

Udviklingen i undervisningen på 5. og 6. klassetrin

Den nære omverden

I elevernes undersøgende og udforskende arbejde lægges vægt på sammenhænge, forskelle og forandringer.

Undersøgelser af materialer bør så vidt muligt indgå i sammenhæng med løsning af konkrete opgaver.

I arbejdet med lokalområdet og med naturen skal undervisningen skabe en sammenkædning af undersøgelse, beskrivelser og opstilling af udviklingsmuligheder.

Der arbejdes med modeller for og simuleringer af lokalområdets udvikling gennem brug af egnede konkrete eller elektroniske hjælpemidler.

Undervisningen skal give mulighed for, at eleverne oplever, at de kan anvende deres viden i nye og måske uventede sammenhænge.

Den fjerne omverden

Undervisningen skal give mulighed for, at eleverne danner forestillinger om sammenhænge mellem fysiske forhold, kemiske forhold og levevilkår.

Undervisningen tilrettelægges, så elevernes forestillinger om levevilkår forskellige steder på jorden udfordres gennem mødet med naturfaglige modeller og begreber.

Gennem et naturfagligt valg af udgangspunkt og begrebssæt skal eleverne have mulighed for at opnå kendskab til et naturvidenskabeligt verdensbillede og dermed opleve forklaringer på jordens og livets udvikling.

Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne kan bruge varierede udtryksformer i deres formidling af naturfagligt indhold.

Menneskets samspil med naturen

Viden om anvendelse af naturen og udnyttelse af ressourcer er grundlag for afdækning af interessemodsætninger og miljøproblemer.

Eleverne skal arbejde med problemstillinger, der er enkle at overskue og så tilpas almene, at de kan vise forskellige sider af samspillet mellem menneske og natur.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at argumentere for løsninger på disse problemstillinger på baggrund af egne ideer, viden og værdier.

Arbejdsmåder og tankegange

Eleverne arbejder med at stille spørgsmål, fremsætte forudsigelser og hypoteser, planlægge og gennemføre undersøgelser og eksperimenter på en sådan måde, at deres begrebsverden bliver udfordret og udviklet.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne får mulighed for at anvende deres erhvervede kundskaber og færdigheder på en sådan måde, at de selv bliver i stand til at sammenligne resultater og drage slutninger af deres undersøgelser. I formidlingen af deres resultater skal eleverne have mulighed for at anvende og udvikle deres fagsprog.

Eleverne skal opleve, at de kan bruge deres egne erfaringer og deres egen viden, når de skal forholde sig til informationer og resultater andre steder fra.

 1. klasses forslag til årsplan
 • Lys og farver
 • Det sure
 • Kroppen
 • Energi
 • Astronomi (Sol, måne og stjerner)
 • Fra sendebud til Internet
 • Det gror på markerne

Efter 6. klassetrin

Den nære omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beskrive, ordne og anvende om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber
 • beskrive og forklare hverdagsfænomener
 • kende lokalområdet og anvende viden herom i andre sammenhænge
 • beskrive planter og dyr, deres livsbetingelser og deres samspil med omgivelserne
 • beskrive vigtige kropsfunktioner og væsentlige faktorer, der påvirker disse
 • anvende viden om forhold, der har betydning for menneskets sundhed
 • gøre rede for de fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne. viden
Den fjerne omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • perspektivere de emner og problemområder, som de kender fra det nære og sætte dem ind i regionale, globale og universale rammer
 • forholde sig til informationer fra medierne og inddrage dem i deres egen opfattelse af verden
 • redegøre for dyrs, planters og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige steder på jorden
 • anskue fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som regionale og globale mønstre
 • beskrive og sammenligne vigtige regioner og stater i vores egen og andre verdensdele
 • sammenholde indsigt i solsystemets opbygning og jordens bevægelser med fænomener, de selv har oplevet
 • anvende hovedtræk af jordens og livets udvikling til belysning af naturens mangfoldighed.
Menneskets samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • færdes i naturen på en hensigtsmæssig og respektfuld måde
 • beskrive eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil
 • redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker
 • kende træk af teknologiens historie og anvendelse samt følgevirkninger for planter, dyr og menneskers levevilkår
 • vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt.
Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • formulere relevante spørgsmål og opstille hypoteser
 • planlægge og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter
 • vælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven
 • indsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder*
 • søge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer
 • udnytte informationsteknologiens muligheder

Hjemkundskab, håndarbejde og sløjd

Sdr. Jernløse Lilleskole har ikke hjemkundskab, håndarbejde og sløjd som selvstændige fag, men skolen har fagene som delelementer i temaundervisningen fra 3.-7. klasse.

Historie, biologi og geografi

Sdr. Jernløse Lilleskole følger Fælles Mål 09 for de nævnte fag: Historie, geografi og biologi.

Fagene er ikke skemalagte, men tilgodeses i temaundervisningen og i faget natur og teknik.

Idræt

På Sdr. Jernløse Lilleskole undervises der i idræt 1 modul om ugen på samtlige klassetrin. Vi følger som minimum undervisningsministeriets fælles mål.

Idræt, leg og bevægelse er et fokus område på Sdr. Jernløse Lilleskole, og vi tilstræber, at der indgår bevægelse i de fleste undervisningssituationer.

Praktisk-musiske fagområde

Sdr. Jernløse Lilleskole følger som minimum Fælles Mål 09 for de praktisk-musiske fagområder.

Der undervises i idræt, billedkunst og musik på samtlige klassetrin og tilbydes frivillig undervisning i musik og billedkunst efter skoletid.

Også i temaundervisningen prioriteres de praktisk-musiske fagområder højt.

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 Sdr. Jernløse Lilleskole — Designed by DAN®