Sdr. Jernløse Lilleskole & Børnehus

0. - 2. klasse

Læreplaner

Dansk

Del- og slutmål for danskundervisningen i indskolingen 0.-2. klasse.

Mundtlighed/kommunikation

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig følgende kundskaber og færdigheder: 

 • Sproget skal kunne bruges til samtale, samarbejde, formidling og konfliktløsning.
 • Eleverne skal kunne udtrykke sig mundtligt, kropsligt og billedligt.
 • Eleverne skal kunne lytte til andre.

Skriftlighed/læsning

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig følgende kundskaber og færdigheder:

 • Eleverne skal kende bogstavernes form, lyd og kombinationer.
 • Eleverne skal kunne stave til lydrette og hyppige ord.
 • Eleverne skal kunne læse og forstå alderssvarende tekster.
 • Eleverne skal kunne referere og dramatisere tekster.
 • Eleverne skal kunne udtrykke sig enkelt skriftligt indenfor fiktiv og nonfiktiv genrer.
 • Eleverne skal kunne skrive små og store trykbogstaver i hånden og begynde at skrive på computer.
Litteratur, sproglige og analytiske kompetencer

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig følgende kundskaber og færdigheder:

 • Eleverne skal kunne kende forskel på fiktion og nonfiktion.
 • Eleverne skal kende til sætningsopbygning og ordklasser.
 • Eleverne skal kende til forskellige tekster.
 • Eleverne skal kunne analysere tekster mht. hovedindhold, tid, sted og handling.
 • Eleverne skal kunne søge information på begynderstadium.
 • Eleverne skal kunne forholde sig kritisk ved tekstlæsning.
 • Eleverne skal alderssvarende kunne forstå sprogets virkemidler og kunne bruge dem.
Sociale kompetencer for indskolingen

Børn i denne alder er naturligt nysgerrige, fantasifulde og undrende. Leg er en stor del af deres hverdag, og i deres måde at tilegne sig færdigheder på. De er i denne alder både mentalt og motorisk klar til udfordringer af mere abstrakt karakter.

I indskolingen skal eleverne lære at gå i skole. De skal leve sig ind i de regler, der gælder i et socialt rum, som klassen og skolen jo er. De skal kunne navigere i skolens rammer og forstå den sociale omgangstone eleverne imellem. Det er vigtigt for eleverne at lære at mennesker er forskellige, og at man skal respektere hinandens ret til at være mennesker. Man er lige meget værd, om man går i børnehaveklassen eller er lærer. Eleverne skal også kunne respektere lærerne, både som troværdige voksne, men også som nogle, der ved bedre og kan bruges i læringsprocessen.

Skolestarten er meget vigtig for resten af børnenes skoleforløb. De fleste har stor lyst til at lære, og det skal de selvfølgelig have rig mulighed for. Desuden er det vigtigt, at børnene har en tryg og forudsigelig hverdag med voksne, som de har tillid til, og som forstår at hjælpe dem til at fungere socialt med hinanden. Et godt samarbejde med forældrene er en forudsætning for en god skolestart for børnene.

I omgangstonen lægger vi vægt på følgende:

 • Hensyntagen
 • Accept af forskellighed/ligeværd
 • Alle skal være med i fællesskabet
 • Et ordentligt sprog
 • I undervisningen er følgende nøgleord vigtige:
 • Indlæring af de grundlæggende færdigheder
 • Flere måder at indlære på
 • Differentiering
 • Gode vaner
 • Teater/drama/kropssprog.

Matematik

Del- og slutmål for matematikundervisningen i indskolingen 0.-2. klasse.

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet
 • bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater
 • kende eksempler på praktiske problemstillinger, der løses ved addition og subtraktion
 • arbejde med forberedende multiplikation
 • kende til eksempler på brug af decimaltal, bl.a. i forbindelse med penge og enkle brøker som en halv og en kvart.
Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tale om dagligdags ting og billeder med brug af det geometriske sprog og udgangspunkt i former, beliggenhed og størrelser
 • arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning
 • undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri
 • arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt
 • undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computeren.
Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge
 • kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen
 • indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber
 • behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer
 • opnå erfaringer med “tilfældighed” gennem spil og eksperimenter.
Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer
 • arbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder matematikfaglige udtryk
 • beskrive enkle løsningsmetoder, bl.a. ved hjælp af tegning
 • kende til problemløsning som et element i arbejdet med matematik
 • anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer
 • samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes
 • gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre.

Natur og teknik

Del- og slutmål for natur og teknikundervisningen i indskolingen 0.-2. klasse.

Indledning

Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler tanker, sprog og begreber, som har værdi i det daglige liv.

Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling.

Undervisningen foregår som klasseundervisning, gennem færden i naturen, praktisk arbejde i felten og friluftsture.

Den nære omverden

Udviklingen i undervisningen på 1. og 2. klassetrin:

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger, deres nysgerrighed, egne oplevelser, interesser og deres hverdag.

Læreren skal i sit valg af materialer og stoffer overveje, hvilke mulige kriterier for sortering, eleverne kan benytte, så de selv kan foretage en sortering og dermed udvikle deres kategoriopfattelse.

I undervisningen indgår elevernes fortælling med henblik på udvikling af tanke, sprog og begreber.

Undervisningen skal styrke elevernes opmærksomhed på hverdagsfænomener og inddrage deres umiddelbare iagttagelser i samtalen.

Elevernes arbejde med lokalområdet kan tage udgangspunkt i skolevejen, så de kan stille spørgsmål til og redegøre for, hvordan lokalområdet er.

Arbejdet med menneskekroppen, dens sanser og funktioner samt forhold vedrørende hygiejne og sundhed tager udgangspunkt i elevernes egne iagttagelser vedrørende deres egen krop og deres kammeraters. Samtale og små forsøg leder frem mod viden om, hvorledes kroppen fungerer og erkendelser af sammenhænge og forståelse for vigtige forhold, der har indflydelse på sundhed og hygiejne.

Undervisningen bygger på iagttagelser, som eleverne foretager i naturen og i lokalområdet. Disse observationer danner grundlag for elevernes efterfølgende beskrivelser og bearbejdning.

Den fjerne omverden

Udviklingen i undervisningen på 1. og 2. klassetrin:

Elevernes undren og oplevelse af det fjerne er udgangspunkt for arbejdet i klassen.

Eleverne skal have mulighed for at genfortælle fakta om dyr og planter, som de har erhvervet sig gennem forskellige medier. Denne samtale lægger op til undren, sammenligning og forståelse af sammenhænge.

Menneskets samspil med naturen

Udviklingen i undervisningen på 1. og 2. klassetrin:

Undervisningen bygger på elevernes egne oplevelser, handlinger og erfaringer.

Under arbejdet med levende organismer, herunder i forbindelse med indsamling, dyrkning og pasning, lærer eleverne at udvise omsorg og ansvar.

Arbejdsmåder og tankegang

Udviklingen i undervisningen på 1. og 2. klassetrin:

Elevernes iagttagelser og undren giver baggrund for at stille spørgsmål. Formuleringen af spørgsmålene kan føre til yderligere umiddelbare iagttagelser, undersøgelser eller forklaringer.

Gennemførelsen af mindre undersøgelser og eksperimenter danner grundlag for udvikling af elevernes arbejdsvaner og brug af udstyr og værktøj. På længere sigt skal eleverne selv tilrettelægge og gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at øve sig i at give forståelige beskrivelser af enkle fænomener og iagttagelser. På denne måde får eleverne mulighed for at anvende udvalgte navne og begreber.

Undervisningen skal tilrettelægges således, at eleverne oplever fordelene ved at ordne og kategorisere indsamlet materiale og indsamlede data.

Ligeledes skal eleverne have mulighed for at bruge deres fantasi og kreativitet såvel i forbindelse med undersøgelser som i arbejdet med at bygge modeller.

Bh., 1 og 2. klasses forslag til årsplan
 • Vand (salt og fersk)
 • Vejr og årstider
 • Norden og landene
 • Have, botanik og økosystemer
 • Tid og klokken
 • Vægt og mål
 • Mennesket, sanser
 • Ild
 • Dyr: kæle, vilde og truede
 • Landskab; skov, strand, hede, grøftekanten, by m.m.
 • Mad
 • Energi og mekanik
 • Jordens udvikling

Historie, biologi og geografi

Sdr. Jernløse Lilleskole følger Fælles Mål 09 for de nævnte fag: Historie, geografi og biologi.

Fagene er ikke skemalagte, men tilgodeses i temaundervisningen og i faget natur og teknik.

Idræt

På Sdr. Jernløse Lilleskole undervises der i idræt 1 modul om ugen på samtlige klassetrin. Vi følger som minimum undervisningsministeriets fælles mål.

Idræt, leg og bevægelse er et fokus område på Sdr. Jernløse Lilleskole, og vi tilstræber, at der indgår bevægelse i de fleste undervisningssituationer.

Praktisk-musiske fagområde

Sdr. Jernløse Lilleskole følger som minimum Fælles Mål 09 for de praktisk-musiske fagområder.

Der undervises i idræt, billedkunst og musik på samtlige klassetrin og tilbydes frivillig undervisning i musik og billedkunst efter skoletid.

Også i temaundervisningen prioriteres de praktisk-musiske fagområder højt.

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 Sdr. Jernløse Lilleskole — Designed by DAN®